تاثیر سرنوشت دعوای اصلی بر دعاوی طاری

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

 تاثیر سرنوشت دعوای اصلی بر دعاوی طاری

فهرست 
مقدمه ۱
اهداف کلی تحقیق ۴
سوال آغازین تحقیق ۴
اهمیت تحقیق ۵
فصل اول: مفهوم دعوا وشرایط اقامه آن
مبحث اول:تعریف لغوی دعوا : ۶
مبحث دوم: مفهوم دعوی ۷
۱٫مفهوم اخص دعوا ۷
۲٫مفهوم اعم دعوا ۷
۳٫دعوا در بعضی موارد به معنای ادعا به کار می رود ۸
مبحث سوم: شرایط اقامه دعوا ۸
۱٫نفع ۸
۲٫سمت ۸
دعوای طاری چیست ؟ ۸
انواع دعاوی طاری ۹
فصل دوم: دعوای متقابل
مبحث اول: تعاریف ۱۱
۱-۱-۱: دعاوی طاری ۱۱
۲-۱-۱: دعوای متقابل ۱۱
مبحث دوم: تاریخچه و اهمیت دعوای متقابل ۱۲
سابقه تاریخی دعوای تقابل ۱۲
مبحث سوم: اهمیت و مزایای دعوای تقابل ۱۳
مبحث چهارم: شرایط طرح دعوای متقابل ۱۳
فصل سوم: دعاوی ورود و جلب ثالث در دعاوی مدنی
مبحث اول: ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی ۱۸
۱٫ جلب شخص ثالث ۱۹
۲-منظور از شخص ثالث کیست؟ ۲۰
ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی ۲۱
شرایط دعوای ورود شخص ثالث ۲۱
مبحث چهارم: آثار ورود شخص ثالث: ۲۲
ملاك تشخیص ذینفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث چیست؟ ۲۳
قواعد پذیرش اعتراض شخص ثالث به قرار رد دعوا ۲۳
مبحث پنجم: قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی ۲۳
مبحث ششم: قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی ۲۴
آیین ورود ثالث ۲۵
مبحث هفتم: مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص‌ثالث ۲۶
فصل چهارم: دعاوی مرتبط و آثار آن
مفهوم، شرایط و مبانی دعاوی مرتبط و اصطلاحات مشابه آن ۲۹
مبحث اول: مفهوم دعاوی مرتبط ۲۹
مبحث دوم: متفرعات دعوا و تفاوت آن با دعاوی مرتبط ۳۰
۱-در یک زمان دو دعوی مطرح و در جریان باشد ۳۱
۲-هر دو دادگاه صالح رسیدگی باشند ۳۱
۳-دعوی بین همان اشخاص باشد ۳۱
مبحث سوم: مبانی دعوی مرتبط ۳۱
بند دوم: جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ۳۲
فصل پنجم: دعوای اضافی
مبحث اول: مفهوم و مصادیق دعوای اضافی ۳۳
بند اول: ماهیت و تعریف ۳۳
الف) موقعیت و ماهیت اختیرات مذکور در ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ۳۳
ب) تعریف دعوای اضافی ۳۳
بند دوم – مصادیق دعوای اضافی ۳۴
الف )کاهش خواسته ۳۴
ب)افزایش خواسته ۳۵
ج) تغییرنحوه دعوی ۳۶
د) تغییر خواسته ۳۶
ه) تغییر درخواست ۳۷
مبحث دوم: مزایای دعوای اضافی ۳۸
قسمت دوم- شرایط اقامه و رسیدگی به دعوای اضافی ۳۸
بند اول- وحدت منشا و ارتباط دعاوی اصلی و اضافی ۳۸
بند دوم – تقدیم دادخواست ۳۸
بندسوم- رعایت محلت ۳۹
بند چهارم- پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای ان ۳۹
بند پنجم- تکلیف دادگاه ۳۹
فصل ششم: تاثیر دعوای اصلی بر متقابل
مبحث اول: پیوند دعوای متقابل با دعوای اصلی ۴۰
مبحث دوم: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت توقیف دعوای متقابل ۴۳
بند۱- اناطه ۴۳
بند۲-فوت یا حجر یکی از طرفین ۴۴
مبحث سوم: تاثیر دعوای متقابل بر دعاوی طاری ۴۵
ادغام دعوای تقابل با دعوای طاری ۴۵
صدور رای واحد برای کلیه دعاوی ۴۵
مبحث چهارم: قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی دعوای طاری به تبع دعوای متقابل ۴۶
نتیجه گیری ۴۷
پیشنهادات و راهکارها .
منابع و ماخذ 
مقدمه

یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی، تأثیر سرنوشت دعواي اصلی بر دعاوي طاري است. ماده ۱۷قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف دعاوي طاري، اشعار می دارد. هر دعوایی که در اثناي رسیدگی به دعواي دیگراز طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري نامیده می شود.این دعوا اگر با دعواي اصلی مرتبط یا داراي یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعواي اصلی در آن جا اقامه شده است). در نتیجه طبق ماده فوق الذکر پنج نوع دعاوي طاري در اثناي رسیدگی حقوقی ممکن است ایجاد شود.

دعواي اضافی ، دعواي مرتبط، دعواي تقابل، دعواي ورود ثالث و دعواي جلب ثالث. از طرف دیگر ممکن است، دعواي اصلی با طواري ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله اي که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعواي اصلی و طاري تا چه حد است؟ لذا در این تحقیق بررسی خواهیم کرد، زوال وتوقیف دادرسی در دعواي اصلی چه تأثیري بر دعاوي طاري مطرح شده در اثناي رسیدگی به دعواي اصل مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جهت تضمین و حفظ حقوق افراد جامعه وضع گردیده اند؛ به نحوي که بدون وجود این مقرارت اثبات حق و اعاده آن امکان پذیر نمی باشد. براین اساس قانون گذار به صاحب حق این اختیار راداده تا در مواردي که حقوق آن ها مورد تجاوز یا تعدي قرار گرفته است به مراجع قضایی مراجعه نموده و با اقامه دعوي اسباب اعاده حقوق خویش را فراهم نماید. البته این حق مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق حق زمانی ایجاد می شودکه اولاً، حقی به صورت واقعی یا حسب ادعا وجود داشته باشد و ثانیاً، این حق مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد و تنها در این صورت است که مدعی می تواند با تقدیم دادخواست، اقامه دعوي نماید. تقدیم دادخواست دادگاه را مکلف می نماید تا به موضوع دعوي با توجه به ادله و دفاعایات ارائه شده و با لحاظ ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م که وي رامجاز می نماید درجهت کشف حقیقت اقدامات لازم را انجام دهد، به موضوع دعوي رسیدگی نموده و با صدور حکم فصل خصومت نماید ونمی تواند به بهانه هاي مختلف از رسیدگی به دعوي خودداري نموده و یا اسباب اطاله دادرسی فراهم آورد. این تکلیف دادگاه که به منظور تسریع در رسیدگی براي صدور حکم و نهایتاً فصل خصومت مقرر گردیده است جزء قواعد آمره مربوط به نظم دادگستري می باشد به همین منظور قانون گذار براي تخلف از این تکلیف ضمانت اجراي کیفري در نظرگرفته است(ماده ۵۹۷ ق.م.ا
تسریع در رسیدگی بدون هیچ گونه تأخیر و تعلل مستلزم این است که دادگاه در مقابل یک دادرسی ساده و عاري از هرگونه طواري قرار گیرد که در این صورت با انجام یک رسیدگی ساده، جریان دادرسی به صدور حکم منتهی می گردد. در حالی که امروزه، باتوجه به پیچدگی هاي که در دعاوي به وجود آمده و همچنین اختیاراتی که قانون گذاربراي اصحاب دعوي نسبت به جریان دادرسی و دعوي قائل شده است به نحوي که به آن ها این امکان را داده که به طرق مختلف جریان دادرسی را به تأخیر انداخته، توقیف و یا زائل نمایند، می تواند گفت علی الاصول در تمام دعاوي حدوث طواري دادرسی قابل تصور می باشد.
طواري جمع طاري و طاریه به معنی حادثه و اتفاق می باشد. به این ترتیب طواري دادرسی، حوادثی هستند که در جریان دادرسی رخ می دهد و آن را تحت تأثیر خود قرار داده و بعضاً از سیر طبیعی خود خارج می کند(شمس ۱۳۸۷، ص ۵). پیداست که باید در مقررات مربوط به آیین دادرسی به این واقعیت توجه شود و پیش بینی هاي لازم براي احقاق حقوق همه اطرافی که ممکن است در موضوع یا در دعواي واحد، مدعی حقی باشند به عمل آید.
برخی از این طواري مربوط به تدابیر احتیاطی است که قانون گذار جهت حفظ حقوق احتمالی اصحاب دعوي وجلوگیري از تضییع آن مقرر نموده است؛ نظیر تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت ، برخی طواري دادرسی نیزناظر به ادله اثبات دعوي بوده و برخی دیگر نیز ناظر به موارد تأخیر جریان دادرسی است که این موضوعات از بحث ما خارج است. اما مهمترین طواري دادرسی که جریان دادرسی را تحت تأثیر قرار داده و روند آن را مختل می کند، طرحدعاوي طاري ضمن رسیدگی به دعواي اصلی می باشند؛ از طرف دیگر طواري که باعث توقیف و زوال دادرسی می شوند نیز ممکن است در ضمن رسیدگی به دعواي اصلی حادث شود. دعواي طاري به پنج قسم تقسیم می شوند: دعواي اضافی، دعواي مرتبط، تقابل، ورودثالث، جلب ثالث، که از این پنج قسم دو دعواي اضافی و تقابل به عنوان طواري ناشی از تغییر در دعوا و قسم دیگر، یعنی دعواي ورود و جلب ثالث به عنوان طواري ناشی از تغییر در اصحاب دعوا، و دردعاوي مرتبط از آن جا که صلاحیت دادگاه ها و ارجاع دعاوي شعب مختلف یک دادگاه موجب می گردد تا دعاوي مرتبط در یک شعبه رسیدگی نشده و این موضوع باعث صدور آرا معارض توسط دادگاه ها خواهد شد لذا موادي از قانون آیین دادرسی مدنی به حل این مشکل اختصاص یافته که کافی به نظر نمی رسید از طرف دیگر ممکن است در دعاوي مرتبط نیز این سوال مطرح شود که چه تاثیري بر یکدیگر دارند، که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
طواري توقیفی به دو صورت سبب متوقف شدن جریان دادرسی می گردند؛ برخی از این طواري که مرتبط با شخصیت اصحاب دعوي می باشند، سبب انقطاع جریان دادرسی می گردند؛ بدین نحو که، با حدوث این طواري جریان دادرسی با تصمیم دادگاه قطع متوقفمی گردد و پس از رفع مانع توقیف، با تغییري که در اصحاب دعوي به وجود می آید جریان دادرسی روند تازه اي به خود گرفته و ادامه می یابد. به عنوان مثال، هنگامی که یکی از اصحاب دعوي فوت یا محجور می شود و یا این که سمتی که با آن وارد جریان دادرسی شده است، زائل می گردد، جریان دادرسی متوقف وپس از معرفی قائم و مقام و یا نماینده شخص حادثه دیده، جریان دادرسی با تغییراتی که در اصحاب دعوي به وجودآمده، ادامه می یابد. حکم کلی این دسته از طواري در ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده است که مقرر می دارد. هرگاه یکی از اصحاب دعوي فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زائل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.
دسته دیگر طواري توقیفی که ارتباط با شخصیت اصحاب دعوي ندارند، با معلق کردن جریان دادرسی موجبات توقیف آن را فراهم می نمایند؛ بدین نحو که، اثر این طواري به گونه اي است که امکان تعقیب دادرسی را ازدادگاه سلب می کنند؛ یعنی تداوم رسیدگی دادگاه منوط به اثبات و یا تحقق امر دیگري می گردد و مادامی که این امور محقق نگردد، دادگاه امکان رسیدگی به موضوع دعوي را ندارد که در این صورت یا دادگاه با تصمیمی به جریان دادرسی خاتمه می دهد و یا این که توقف رسیدگی دادگاه تا رفع مانع، هم چنان ادامه می یابد. به عنوان مثال، در جایی که موضوع اناطه پیش می آید و یا این که طرفین توافق بر ارجاع دعوي به داوري می نمایند، تداوم رسیدگی دادگاه معلق براتخاذ تصمیم نسبت به موضوع دیگر و یا منوط به اتخاذ تصمیم در داوري می گردد. به همین دلیل جریان دادرسی می بایست متوقف شده تا این امور محقق گردند. احکام این دسته از طواري به طور کلی در ماده خاصی پیش بینی نشده است وحکم آن ها را می بایست در مواد مختلف ق.آ.د.م از جمله ماده ۲۵۹،۲۵۶،۱۹ ،و… جستجو نمود، همین امر سبب گردیده که مصادیق این دسته از طواري غالباً داراي احکام مشترك و یکسان نباشند. به همین دلیل این دسته از طواري ازموضوع بحث خارج است.
برخلاف طواري توقیفی دادرسی که با متوقف کردن جریان دادرسی، سبب اطاله و به تأخیر افتادن آن می گردند، طواري زوالی دادرسی، به جریان دادرسی به طور کلی خاتمه می دهند. علی الاصول جریان دادرسی با صدور حکم دادگاهخاتمه یافته و از این طریق زائل می گردد، اما همیشه وضع بدین گونه نمی باشد؛ چرا که ممکن است در برخی موارد،حوادثی رخ دهد که به جریان دادرسی قبل از صدور حکم خاتمه داده و موجبات زوال آن را فراهم نماید. بنابراین صدورحکم را نمی توان به عنوان یکی از مصادیق طواري زوالی دادرسی دانست؛ چرا که صدور حکم از اسباب زوال دادرسی است و اسباب زوال دادرسی مفهوم عام تري نسبت به طواري زوالی دادرسی دارد، بدین ترتیب، در طواري زوالی دادرسی حوادثی مطرح می شود که سبب زائل شدن جریان دادرسی قبل از صدور حکم می گردند. حکم برخی طواري زوالی دادرسی که نشأت گرفته از اراده صریح اصحاب دعوي می باشد در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م مقرر گریده و سه مورد استرداد دادخواست، استرداد دعوي و صرف نظر کردن از دعوي پیش بینی شده است، همچنین در ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م سازش به عنوان یکی از مصادیق زوال دادرسی مطرح شده است. حکم برخی دیگر از طواري زوالی دادرسی که ناشی از زوال منشاء دادرسی می باشد، در قانون به صراحت مشخص نشده است؛ یعنی در جایی که حق اصلی و یا دعوي زائل می گردد،حکم خاصی در بیان احکام و قواعد این طواري پیش بینی نشده که می بایست براي استخراج احکام این دسته از طواري به اصول کلی حقوق مراجعه نمود. اما دسته دیگري از طواري نیز وجود دارند که به واسطه عدم انجام تکلیفی که دادگاه مقرر نموده ویا عدم رعایت قواعد آمره می باشد؛ نظیر مواد ۹۵،۸۴ و ۹۶ ق.آ.د.م تصمیمی که دادگاه در هر یک از طواري مذکور اتخاذ می کند سبب زوال جریان دادرسی می گردد. موارد اخیر نیز از بحث ما خارج می باشند.
در بیان نقش و اهمیت طواري توقیفی و زوالی دادرسی بایستی بگوئیم که این طواري از جهت این که سبب ایجاد اختلال در روند دادرسی می شوند با نظم دادگستري برخورد پیدا می کنند و از جهت این که براي حفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوي مقرر گردیده اند، مرتبط با حقوق دفاعی اصحاب دعوي می باشند؛ بدین نحو که، با حدوث طواري توقیفی دادرسی، جریان دادرسی متوقف شده و تا زمانی که مانع توقیف مرتفع نشده است این توقیف ادامه خواهد یافت.
همچنین با حدوث طواري زوالی دادرسی، جریان دادرسی قبل از این که به صدور حکم منتهی گردد، زائل می شود.
بنابراین الزام دادگاه در این موارد در رسیدگی به موضوع دعوي به طور موقت یا براي همیشه ساقط می گردد که این امربرخلاف نظم دادگستري است؛ چرا که هدف اصلی دادگستري، رسیدگی به دعاوي و فصل خصومت می باشد که با تحقق این طواري رسیدن به این مقصود یا به تأخیر می افتد و یا این که اصلاً امکان پذیر نمی باشد.
از طرف دیگر، به جهت این که توقیف و زوال جریان دادرسی در جهت حفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوي صورت می گیرد و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوي نیز جزء قواعد آمره دادرسی می باشد، وجود این طواري ضروري می باشد. چراکه با نگاهی به طواري توقیفی دادرسی در می یابیم که با حدوث این طواري یا اصحاب دعوي فرصت و امکان دفاع از خود را از دست می دهند، که در این صورت رعایت اصل تناظر که خود از قواعد آمره دادرسی می باشد اقتضاء دادرد جریان رسیدگی متوقف گردد و یا این که در تداوم رسیدگی دادگاه مانعی پیش می آید که دادگاه امکان تعقیب رسیدگی را ندارد و در نتیجه می بایست جریان دادرسی را متوقف نماید. همچنین با نگاهی به طواري زوالی دادرسی نیز در می یابیم که حدوث این طواري یا به واسطه اختیاري بوده، که قانون گذار براي اصحاب دعوي مقرر نموده و یا این که به واسطه حادثه اي بوده که موجبات رسیدگی دادگاه را ساقط کرده و دادگاه چاره اي جز اتخاذ تصمیم
مبنی بر زوال دادرسی ندارد. بنابراین ارتباط طواري توقیفی وزوالی دادرسی با نظم دادگستري و حقوق اصحاب دعوي اقتضاء می نماید، احکام، قواعد وشرایط حاکم براین طواري مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد.
اهداف کلی تحقیق
در تحقیق در پی این هستیم که به، بررسی یکی از مسائل مهم آیین دادرسی بپردازیم که زوال و توقیف دادرسی در دعواي اصلی چه تاثیري بر دعاوي طاري مطرح شده در ضمن رسیدگی به دعواي مبنایی دارد. که پاسخ به این امر می تواند در رسیدگی شایسته و جلوگیري از تضیع حقوق اصحاب دعوا موثر افتد.
سوال آغازین تحقیق
آیا زوال و وتوقیف دادرسی اصلی بر دعاوي طاري مطرح شده در ضمن دادرسی اثر دارد؟
آیا با این پیوند سرنوشت آن ها یکی می شود؛ به نحوي که با استرداد دادخواست یا دعواي اصلی، دعوي طاري نیز زائل می گردد یا این که ارتباطی از این جهت با یکدیگر ندارند؟
در صورت پاسخ به سوال فوق دادگاه باید چه تصمیمی را اتخاذ کند؟

اهمیت تحقیق
این سنخ تحقیقات، خصوصاً با توجه به خلا هاي موجود در خصوص طرح دعاوي طاري و چگونگی رسیدگی به آن و تأثیر طواري دادرسی اصلی بر دعاوي طاري، از اهمیت و اعتبار قابل توجهی برخوردارند؛ در عین حال، نباید از پیچید گی کار و حساسیت هاي زیاد آن و بالطبع ضرورت اتخاذ رویه هاي محتاطانه در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر زوال و توقیف دادرسی بر دعاوي طاري، غافل شد. البته داوري نهایی در این که مولف تا چه حد به انتظارات و اهداف پیشیین پاسخ در خور توجه و قابل قبول داده، به عهده اهل نظر و خوانند گان بصیر است.

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۴-۱۰-۳۰
كد : 1061
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است