بررسی ماهیت حقوقی مهریه و تاثیر آن بر استحکام نهاد خانواده

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

موضوع: بررسی ماهیت حقوقی مهریه و تاثیر آن بر استحکام نهاد خانواده

 

فهرست مطالب

عنوان..=.. صفحه

چکیده..=.. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…..=.. ۳

۱-۲- طرح مساله….=… ۳

– بیان مساله تحقیق ….=. ۵

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق..=………. ۵

۱-۴-۱ – ضرورت تحقیق ..=.. ۵

۱-۴-۲- اهمیت تحقیق…..=…. ۶

۱-۵- اهداف تحقیق…..=.. ۷

۱-۵-۱- اهداف کلی تحقیق…=.. ۷

۱-۵-۲- اهداف جزئی تحقیق…=. ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق.=…. ۷

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات…=. ۷

۱-۷-۱ – مهریه…=… ۷

۱-۷-۲- خانواده….=۸

۱-۷-۳- استحکام…….=۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق(مطالع منابع مربوط به موضوع تحقیق)

۲-۱- مقدمه…………….. ۱۰

۲-۲- ادبیات تحقیق………. ۱۰

۲-۲-۱- مهریه از منظر تاریخی……. ۱۰

۲-۲-۲- تاریخچه مهریه در ایران.. ۱۱

۲-۲-۳-مجموعه قوانین مهر در ایران………….. ۱۳

۲-۲-۴- مهریه یک سنت با کارکرد مدرن…… ۱۴

۲-۲-۵- مهریه در جامعه امروزی ما با توجه به قوانین…… ۱۷

۲-۲-۶- کارکردهای واقعی مهریه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه …..۱۸

۲-۲-۷- مهریه در نظام حقوقی اسلام و مقایسه با وضعیت کنونی…… ۱۹

۲-۲-۸- وجوب مهریه در روایات …… ۲۰

۲-۲-۹- دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان…….. ۲۰

۲-۲-۹-۱- مهریه  در مقابل بضع …. ۲۰

۲-۲-۹-۲- مهریه پاسخی به نیاز فطری …… ۲۰

۲-۲-۹-۳- مهریه مکمل سهم الارث ….. ۲۱

۲-۲-۹-۴- مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق ….. ۲۱

۲-۲-۱۰- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه……. ۲۱

۲-۲-۱۰-۱- ارضای نیاز فطری ….. ۲۲

۲-۲-۱۰-۲-  مهریه به عنوان بیمه اجتماعی……….. ۲۲

۲-۲-۱۰-۳- ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده …… ۲۳

۲-۲-۱۰-۴- مهریه به عنوان یک ارزش نمادین  ….. ۲۳

۲-۲-۱۱- علل افزایش مهریه در عصر حاضر……….. ۲۴

    ۲-۲-۱۱-۱- نسیه بودن مهریه….. ۲۴

    ۲-۲-۱۱-۲- غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های مادی……… ۲۵

    ۲-۲-۱۱-۳- عدم استیفای کامل حقوق زن…… ۲۶

    ۲-۲-۱۱-۴- مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد….. ۲۶

۲-۲-۱۲- تدابیر دین اسلام برای مهار طلاق….. ۲۷

۲-۲-۱۳- نظریه ارتباط مهریه با ارتقای منزلت اجتماعی زن…. ۲۷

۲-۲-۱۴- عوامل موثر بر افزایش مهریه در جامعه امروزی…. ۲۸

          ۲-۲-۱۴-۱- بالا رفتن هزینه ها و تشریفات ازدواج…… ۲۸

          ۲-۲-۱۴-۲- شیوع ازدواج های برون فامیلی …. ۲۸

          ۲-۲-۱۴-۳- کمال یابی زن…. ۲۹

         ۲-۲-۱۴-۴- چشم همچشمی….. ۲۹

         ۲-۲-۱۴-۵- تضعیف اعتماد اجتماعی…….. ۳۱

۲-۲-۱۵-  کارکردهای منفی افزایش مهریه…… ۳۱

      ۲-۲-۱۵-۱-  افزایش سن ازدواج….. ۳۱

    ۲-۲-۱۵-۲- تغییر در نوع همسر گزینی……. ۳۲

    ۲-۲-۱۵-۳- ایجاد خصومت و دشمنی…… ۳۲

    ۲-۲-۱۵-۴- تحمل اجباری زندگی های تصنعی…… ۳۲

    ۲-۲-۱۵-۵- احتمال سوداگری….. ۳۲

    ۲-۲-۱۵-۶- تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش های دینی… ۳۳

۲-۲-۱۶- بررسی نظریه مربوط به موضوع… ۳۴

     ۲-۲-۱۶-۱- نظیریه کارکرد گرایی……. ۳۴

     ۲-۲-۱۶-۲- سطوح تحلیلی کارکرد گرایی……. ۳۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه….. ۳۸

۳-۲- طرح تحقیق(روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها…… ۳۸

۳-۳- جامعه  آماری….. ۳۹

۳-۴- نمونه آماری ……. ۳۹

۳-۵- روش نمونه گیری… ۳۹

۳-۶- ابزار جمع آوری داده ها…. ۴۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده

۴-۱- مقدمه……. ۴۲

۴-۲- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها……. ۴۲

۴-۳-  تجزیه و تحلیل توصیفی …. ۴۲

۴-۴- یافته های پژوهش  …. ۴۳

۴-۴-۱- آمار توصیفی……. ۴۳

۴-۴-۲- آمار استنباطی …. ۴۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها و محدودیت ها

۵-۱- مقدمه…… ۴۸

۵-۲ – بحث و نتیجه گیری… ۴۸

۵-۳- محدودیت ها و موانع پژوهش….. ۴۹

۵-۴- پیشنهادها….. ۴۹

فهرست منابع…۵۱

 

چکیده:

     خانواده در جامعه به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی مطرح می باشد. که این امر نهاد خانواده را در ارتباط با توسعه جوامع حائز اهمیت برتری نسبت به سایر نهادها می نماید. پس مهمترین ماموریت در کلیه جوامع به نوعی باید در راه قوام و دوام این نهاد برنامه ریزی گردد. در این خصوص آنچه حائز اهمیت است بحث قوانین و مقررات به عنوان شیرازه جامعه وانسجام بخش آن مطرح می باشدوارتباط قانون با نهاد خانواده در حقوق خانواده متبلور می شود. حقوق خانواده به نوبه خود مسائل مهم تنظیم کننده روابط اجتماعی را در بر می گیرد که یکی از این مسائل حقوقی به عنوان مهریه امروزه بخش قابل توجهی از حقوق خانواده را به خود معطوف نموده است. در این تحقیق بحث بر سر قوانین و مقررات حقوقی در خصوص مهریه  و ارتباط آن با زیرساختهای  اجتماعی می باشد و اینکه قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص چه مقدار با آهنگ زندگی اجتماعی و روابط افراد جامعه هماهنگ بوده و آیا توانسته است نظم اجتماعی را در عرصه جامعه در بعد نهاد خانواده تامین نماید یا خیر؟ در این تحقیق به نارسایی و ناکافی بودن قوانین و مقررات در این عرصه پرداخته و آسیب های اجتماعی ناشی از موضوع مهریه مطرح گردیده است و توجه به زیر ساختهای فرهنگی همگام با قوانین مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:

مهریه،حقوق، خانواده، استحکام

 فصل اول

کلیات تحقیق

 • مقدمه

مشاهدات وواقعیات موجود در جامعه، حکایت از ظهور و بروز روز افزون بحران های متعدد خانوادگی،  فرهنگی،  اقتصادی و اجتماعی در عرصه مناسبات فامیلی و خویشاوندی داشته و آثار مخربی بر بنیان و هستی آن وارد نموده و می نماید. افسوس و صد البته،  افسوس که بحرانهای خانوادگی، صرفنظر از مبداء و منشاء آنها روند رو به تزایدی به خود گرفته است. و در برخی از امور،  متاسفانه و ناخواسته،  شکل نهادین و عرفی در بین خانواده ها یافته است. این گونه است که پسران و دختران جوان امروزی و خانواده های آنها، به جهت عدم امکان آسیب شناسی اختلافات و بحران های مزبور و سعی گروهی یکدیگر برای حل و فصل مسالمت آمیز آن ها و قرار گرفتن در کنار هم برای نیل به این منظور،  راه حل غایی و اساس خویش را موضع گیری در مقابل هم و در هدایت یکدیگر به سوی مراجع قضایی و قانونی یافته و با طرح هر دعوای جدید، آتش نیستی بر خرمن هستی توافق و تجانس خانوادگی،  زناشویی و فرزندان خویش می زنند.

قانون مدنی ایران در کتاب‏های هفتم، هشتم و نهم موضوعات و مطالب مربوط به خانواده، اولاد، نکاح، طلاق و … را طرح کرده است. ناگفته پیداست که موضوعات مرتبط با خانواده صرفاً حقوقی نبوده و قانون به تنهائی نمی‏تواند تمامی مسائل و مشکلات مربوط به خانواده را پیش بینی و ارائه‏ی طریق نماید. عوامل دیگر نیز در آن مؤثر هستند. باتوجّه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهره‏ی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونه‏ی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‏شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، ۲۴ مادّه را به خود اختصاص داده است. در جوامع بشری، وضع قوانینی که بدون کمترین کارشکنی و مقاومتی ازسوی مردم رعایت شود، از مهم ترین اهداف قانو نگذاران است؛ قوانینی که نظم،امنیت و عدالت را در جامعه حاكم گرداند و پاسخ گوی نیازهای افراد باشد. قوانین خانواده نیز از این امر مستثنی نیست و هدف تدوین قوانین در این حوزه، چیزی جزتحکیم مبانی خانواده نمی باشد. امروزه شاهد افزایش تزلزل خانواد ه ها و گسیختگی آن مي باشم.

 

 • طرح مساله

در پژوهش حاضر بحث بر سر ماهیت حقوقی مهریه وتاثیر آن بر استحکام نهاد خانواده می باشد. که در  رابطه با مسائل و مشکلات موجود در خانوادها امروزه بیشتر دو دلیل قابل ذکر است:

 • روابط غلط و غیر اخلاقی اعضای خانواده و عدم پا یبندی افراد به موازین قانونی و اخلاقی که اصلاح آن نياز به فرهنگ سازی دارد؛
 • وجود اشکالاتی در قوانین.

در این مقاله در صدد بررسی وضع قوانین منجر به تحکیم خانواده هستیم و در این رابطه به نقش مهریه به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه حقوق خانواده می پردازیم.

ماده ۲۴ لايحه حمايت از خانواده به موضوع مهريه مي‌پردازد. طبق قانون جديد ميزان مهريه متعارف ۱۱۰ سكه بهار آزادي است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند، در صورتي كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد كه فرد زنداني شود يا خير. با اين حال تمام كساني كه تمكن مالي پرداخت ۱۱۰ سكه را نداشته باشند، به زندان مي‌روند. با اين حساب مي‌توانيم ۱۱۰ سكه بهار آزادي را به عنوان «مهريه ملي» بدانيم.

نمايندگان مجلس با اين هدف كه همه قوانين و مقررات در كشور بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده و بر پايه حقوق اسلامي باشد،‌ تصميم به تعيين سقف مشخصي براي مهريه گرفتند. نمايندگان مجلس اعلام كردند سقف مهريه ازدواج براي هر منطقه را كميته سامان ازدواج مشخص مي‌كند و رعايت اين سقف، ملاك صدور سند براي دفاتر ثبتي تعيين شد. اما اين موضوع به دلايل مختلف مورد تاييد قرار نگرفت و قرار بر اين شد تا به جاي تعيين سقف براي مهريه‌ها، فرهنگ سازي در جامعه صورت بگيرد. به اين ترتيب گرهي كه با دست قانون باز مي‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهريه به مثابه استخواني لاي زخم در گير و دار فرهنگ‌سازي باقي بماند و روز به روز به تعداد زندانيان مهريه اضافه شود.

مهريه كه از آن با عنوان صداق نام برده مي‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌هاي فراواني در جامعه شده است. بالا رفتن ميزان مهريه، ثبت مهريه‌هاي نا متعارف، زنداني شدن هزاران مرد به علت پرداخت نكردن مهريه، همه و همه از مشكلاتي است كه در خصوص مهريه مطرح مي‌شود. اين مشكلات قانونگذار را وادار كرده تا براي سر و سامان دادن به اين «معضل اجتماعي» به دنبال راهكار باشد. اگرچه گفته مي‌شود كه موضوع ازدواج و مهريه موضوعي شخصي است و قانونگذار نبايد به اين موضوع ورود پيدا كند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌هاي كشور در اثر نپرداختن مهريه، باعث شد تا دولت در لايحه حمايت از خانواده نگاهي نيز به مهريه و نحوه پرداخت آن داشته باشد. پديده ناپسند زندانيان مهريه اين روز ها به واقعيت انكار ناپذير جامعه‌مان تبديل شده، اين در حالي است كه اكثر مراجع و علما بر اين عقيده‌اند كه زندان رفتن مرد به دليل نپرداختن مهريه خلاف شرع است اما اين سخنان نيز نتوانسته از تعداد زندانيان مهريه كم كند.

وضعيت نابسامان مهريه به گونه‌اي است كه جلسات و مذاکرات متعددي در اين باره تشکيل شد، تعيين ماليات بر مهریه نامتعارف يكي از راهكارهايي بود كه هيچ گاه عملي نشد. طرح ثبت نشدن مهريه‌هاي نامتعارف نيز روي واقعيت به خود نديد و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهريه‌ها نيز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هيچ گاه در دنياي واقعي نمود پيدا نكرد و تعداد زندانيان مهريه كم نشد.

 

 • بیان مساله تحقیق:

آنچه در این بررسی جلب توجه می نماید و به دنبال یافتن پاسخی قانع کننده برای آن هستیم این سوال می باشد که ” واقعاً قوانین و مقررات فعلی در زمینه بحث مهریه در جامعه ما تا چه حد راهگشا بوده و نقاط قوت و ضعف درآن کدام است؟به عبارتی قوانین و مقررات موضوعه در خصوص مهریه تا چه حد به استحکام نهاد خانواده نظر داشته است؟آیا قوانین و مقررات موجود در جامعه  در خصوص مهریه نقشی در زمینه ایجاد آسیب های اجتماعی دارند یا خیر؟

 

 • اهمیت و ضرورت تحقیق :

۱-۴-۱- ضرورت تحقیق:

ورود دولت و نمايندگان مجلس به بحث مهريه موافقان و مخالفان زيادي را داشته است. مخالفان اين موضوع با بيان اين كه مهريه موضوعي شرعي است و نبايد در آن دخالت كرد ورود دولت و قانونگذار به اين موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشكلات جديد در جامعه عنوان مي‌كنند. آسيب‌شناسان اجتماعي نیز  با اشاره به اين نكته كه تعيين مهريه يك باور اجتماعي و سنت تاريخي است، مي‌گويند:‌ «در دهه اخير تعيين مهريه‌هاي غير متعارف مثل سكه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاريخ تولد يا مهريه‌هاي غير متعارف مثل يك تن پوست پياز، يك خرمن گل سرخ، دو قوي وحشي و نظاير اينها هر چند كه ارزش مالي نداشته‌اند اما باعث ايجاد رقابت منفي بين خانواده‌ها و جوانان و به طور غير مستقيم سبب كاهش ازدواج شده‌اند.» آسیب شناسان اجتماعی در ادامه تصريح مي‌كنند: «ورود قانونگذاران به موضوع مهريه جاي تامل دارد چرا كه از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهريه حقي است كه با توافق يك زن و شوهر تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن كف و سقفي تعيين كرد چرا كه چنين رفتارهايي باعث بروز ناهنجاري‌هاي ديگر مي‌شود، يعني ممكن است در ظاهر يك قانون رعايت شود اما در كنار آن و بر اساس توافق مخفيانه رفتارهاي ديگري انجام شود.»

جامعه شناسان با اشاره به وجود بيش از ۳ هزار زنداني مهريه در زندان‌ها مي‌گويند: «قوانین خانواده فقط مي‌تواند آمار زندانيان را بالا برده و باعث بروز قانون شكني‌هاي ديگري شود به جاي اينگونه قوانين و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگ سازي انجام شود. يعني كارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فيلم‌ها و سريال‌ها به موضوع مهريه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌هاي منفي بازدارند.تعيين سقف براي مهريه نه تنها غير مقدور است بلكه ممكن است باعث بروز دروغگويي شود چرا كه هيچ كس تمكن و توانايي مالي خود را براي ديگران بروز نمي‌دهد پس اتفاقي كه خواهد افتاد بيان عدم توانايي در پرداخت است كه نتيجه آن زندان خواهد بود و تصور  اين است که  این حركت فقط باعث بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري بيشتر و كاهش آمار ازدواج شود.

در نتیجه با توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی ناشی از مهریه در جامه ما اهمیت بررسی  و تحقیق در این خصوص امری مهم و حیاتی می نماید که سعی بر این است که در حد توان در این مقوله به آن پرداخته شود.

 

۱-۴-۲- اهمیت تحقیق

می توانیم در خانه قدیمی خودمان بمانیم و فقط شاهد آن باشیم که محله مان بکلی تغیر می کند. می توانیم اتومبیل قدیمی خودمان را نگهداری کنیم و فقط شاهد آن باشیم که هزینه تعمیرات آنچنان بالا می رود که خارج از توانایی ما می شود. می توانیم از رفتن به یک محل جدید امتناع ورزیم و در نتیجه کار خود را از دست بدهیم. با آنکه برای کاهش آثار و عواقب تغییر در زندگی شخصی می توان دست به اقداماتی زد، مشکل واقعی در خارج از ما قرار دارد[۱]. آنچه در این عبارت توجه ما را به خود جلب می نماید این است که اگر ما بی توجه به تغییرات پیرامون خودمان حرکت کنیم مسیر زندگی ما چیزی جز هزینه های گزاف و پسرفت نخواهد بود . پس به این نتیجه می رسیم که باید به تغییرات در جامعه توجه نمود، دلایل را شناخت و آنها را مدیریت نمود و از تغییرات در جهت توسعه جامعه استفاده نمود در حالی که اگر برعکس این موارد باشد تغییر نتیجه منفی و چیزی جز عقب ماندگی برای جامعه نخواهد داشت. یکی از تغییرات ایجاد شده در جامعه ما که در کانون توجهات قرار دارد تغییر نگرش جامعه نسبت به حقوق خانواده و یکی از مهم ترین قسمت های آن یعنی موضوع مهریه می باشد.

هنگامی جامعه سالم و متعادل خواهیم داشت که افراد آن جامعه از سلامت روان برخور دار و در عرصه های اجتماعی فعال باشند . انکار کردن نابسامانی های روانی افراد جامعه درست نیست. برای اصلاح نخست باید درد و بیماری را شناخت. در این صورت درمان سهل تر خواهد بود۱ .

 

 • اهداف تحقیق:
  • هدف کلی:

تبیین ماهیت حقوقی مهریه و تاثیر آن بر استحکام نهاد خانواده

۱-۵-۲- اهداف جزئی :

–   بررسی رابطه ی طبقه ی اجتماعی خانواده بر تعیین مهریه

–   بررسی میزان تحصیلات بر تعیین مهریه

–   بررسی توافق و انتظار طرفین در تعیین مهریه

– بررسی سن افراد بر تعیین مهریه

 

 • فرضیات تحقیق
 • بین طبقه اجتماعی افراد در تعیین نرخ مهریه و ثبات زندگی خانواده ارتباط وجود دارد.
 • بین سطح تحصیلات افراد در نگرش نسبت به مهریه و استحکام خانواده ارتباط وجود دارد.
 • بین سن افراد در نگرش نسبت به تعیین مهریه و استحکام خانواده رابطه وجود دارد.
 • بین توافق و انتظار طرفین از یکدیگر در میزان مهریه و استحکام خانواده ارتباط وجود دارد

 

 

 

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۱۳۹۵-۰۳-۰۹
كد : 2134
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است