بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
خريد آنلاين

بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته

 

فهرست مطالب

چکيده ۱

فصل اول ۲

کلیات. ۲

مقدمه ۳

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲- مرور ادبیات. ۴

۱-۳- نو آوری در تحقیق. ۵

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. ۵

۱-۵- اهداف تحقیق. ۵

۱-۶- سوالات تحقیق. ۶

۱-۷- فرضیه تحقیق. ۶

۱-۸- روش تحقیق. ۶

فصل دوم ۷

دستور موقت. ۷

۲-۱- تعریف دستور موقت. ۸

۲-۲- دستور موقت شامل. ۱۱

۲-۳- موارد دادرسی فوری. ۱۱

۲-۴- معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن ۱۳

۲-۵- فوریت و امکان اعاده وضعیت. ۱۳

۲-۶- احراز فوریت. ۱۴

۲-۷- صلاحیت در امور فوری. ۱۴

۲-۸- مرجع صالح برای تقاضای صدور دستور موقت. ۱۵

۲-۹- درخواست دستور موقت. ۱۶

۲-۱۰- شکل درخواست و هزینه دادرسی. ۱۶

۲-۱۱- زمان تقدیم درخواست. ۱۷

۲-۱۲- ویژگی های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه ۱۷

۲-۱۳- درخواست دستور موقت. ۱۸

۲-۱۴- مرجع صدور دستور موقت. ۱۹

۲-۱۵- رسیدگی به درخواست دستور موقت. ۱۹

۲-۱۵- اعتراض و تجدیدنظر خواهی از دستور موقت. ۲۰

۲-۱۶- خسارت ناشی از اجرای دستور موقت و رفع توقیف از مال مورد تأمین. ۲۰

۲-۱۷- موارد رفع اثر از دستور موقت. ۲۳

۲-۱۸- دستور موقت در قانون حمایت خانواده ۲۴

۲-۱۹- اهمیت دستور موقت ازجهت دادرس صادر کننده ۲۴

۲-۲۰- شرایط صدور دستور موقت. ۲۶

۲-۲۱- موارد رفع اثر از دستور موقت. ۲۷

فصل سوم ۲۸

تأمین خواسته ۲۸

۳-۱- تعریف تأمین خواسته. ۲۹

۳-۲- اقسام تأمين.. ۳۰

۳-۴- زمان درخواست تأمین خواسته. ۳۱

۳-۵- دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته. ۳۲

۳-۶- تشریفات رسیدگی.. ۳۲

۳-۷- شرایط صدور قرار تأمین خواسته. ۳۲

۳-۸- موارد صدور قرار تأمین خواسته. ۳۳

۳-۹- درخواست تأمین برای دین مؤجل.. ۳۴

۳-۱۰- شکل درخواست.. ۳۵

۳-۱۱- تبدیل تأمین.. ۳۶

۳-۱۲- موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته. ۳۷

۳-۱۳- اجرای قرار تأمین خواسته. ۳۸

۳-۱۴- نحوی اجرای قرار تامین خواسته. ۳۹

۳-۱۵- ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته. ۴۰

۳-۱۶- قواعد اجرای قرار تامین خواسته. ۴۰

۳-۱۶-۱- تامین عین معین.. ۴۰

۳-۱۶-۲-  تامین محصول املاک و باغ‌ها ۴۱

۳-۱۷- رعایت مستثنیات دین.. ۴۱

آثار اجرای قرار تامین خواسته. ۴۱

۳-۱۸- دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه. ۴۲

۳-۲۰- دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه. ۴۴

۳-۲۱- تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی.. ۴۵

۳-۲۲- دخالت ثالث.. ۴۶

الف- خواسته کلی.. ۴۷

ب- خواسته عین معین.. ۴۷

فصل چهارم. ۴۸

بررسی تطبیقی قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت.. ۴۸

۴-۱- بررسی مزجی قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت.. ۴۹

فصل پنجم. ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۵۵

۵-۱- نتیجه گیری.. ۵۶

۵-۲- پیشنهادات.. ۵۶

منابع. ۵۸

چکيده

تامین خواسته و دستور موقت از ابزار مهم آیین دادرسی مدنی محسوب می شوند . این دو تاسیس حقوقی هر چند در مواردی اشتراک دارند، لیکن تفاوت های آشکاری نیز بین آن ها وجود دارد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. قرار تامین خواسته و دستور موقت تدابیر احتیاطی هستند که به منظور حفظ حقوق مدعی انجام می شوند و چون راجع به ماهیت دعوا نبوده، هر دو قرار محسوب می گردند. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود و هزینه دادرسی نیز در هر دو نهاد معادل دعاوی غیر مالی است. خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای طاری میتواند طبق قوانین موجود در خواست تامین خواسته و دستور موقت نمایند. در قوانین موجود مربوط به داوری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توسط داور پیش بینی نشده، لذا صدور آن به وسیله داور مجاز نمی باشد؛ لیکن در قانون داوری تجارت بین المللی داور می تواند دستور موقت صادر نماید. پس از اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت چنانچه خواهان محکوم به بی حقی شود و یا حقی برای وی به اثبات نرسد، امکان مطالبه خسارت از سوی خوانده وجود داشته و اثبات ورود خسارت به عهده او می باشد. تایید دستور موقت رئیس حوزه قضایی به نوعی جایگزین اجازه مخصوص برای صدور این قرار،در قانون سابق شده است. نوع تامین اخذ شده از خواهان دستور موقت به نظر دادگاه بستگی دارد که می تواند وجه نقد، اوراق بهادار و… باشد؛ لیکن تامینی که در قرار تامین خواسته از خواهان اخذ می شود وجه نقد است. مهلت اقامه دعوای اصلی در قرار تامین خواسته و دستور موقت و همچنین مهلت مطالبه خسارت توسط خوانده متفاوت است و شیوه مطالبه خسارت نیز در قرار تامین خواسته توسط خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی است

.

کلمات کليدي:

قرار، تامین خواسته، دستور موقت، وجوه اشتراک تامین خواسته، وجوه افتراق تامین خواسته، حقوق ایران، دادگاه، مطالبه خسارت

فصل اول

کلیات

 مقدمه

دستورموقت و تاًمین خواسته،از جمله اقدامات احتیاطی درقانون آیین دادسی مدنی هستند که معمولآ با صدور واجرای آنها،اجرای حکم صادره درآینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد،وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دونهاد یکی است زیرا باوجود شباهتهای موجود،بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود(حمید ابهری ،سام محمدی ،رضا زارعی، ۱۳۸۹، ۱)

«دستور موقت»و«تاًمین خواسته»را می توان «دو شمشیربران»آیین دادرسی مدنی دانست،زیرا با بکار گیری انها از جمله در جلسهً اجرایی و اقدامات قهرامیزآن که معمولآپس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی باید آغازشود،دست کم جزئاً ،از پایان راه به آغاز آن جابجا می شود؛جابجایی برق آسیایی که گاه«طرف» راغافل گیر نموده وبه تسلیم و تمکین وادار می نمایدو به دعوا پایان می دهد(شمس، ۱۳۹۰، ۳۶۵)

در این تحقیق ابتدادرفصل دوم به تفسیر دادرسی فوری (دستور موقت)می پردازیم سپس در فصل سوم به تفسیر(تامین خواسته)ونهایتاًدر فصل چهارم به صورت خلاصه وار و موردی به تطبیق قرار دستور موقت با قرار تامین خواسته می پردازیم.

 

۱-۱- بیان مسئله

یکی از مباحث در رابطه بارسیدگی در دادگاهها حفظ اموال و حقوق اشخاصی است که در دادگاه طرح دعوی کرده اند و بارسیدگی در داداگاه ممکن است حکم به نفع انها صادرشود.در قانون آیین دادرسی مدنی ما دو حق وامتیازبرای اشخاص  در راستای حفظ این اموال در نظر گرفته شده است که تحت عنوان قرار تامین خواسته ودستور موقت نامیده شده اند.این دو قرار باعث میشود اموالی که ممکن است مورد تضییع واقع شوند از تعدی و تفریط مصون بمانند.

حال ما نمی دانیم که که در چه مواقعی می توانیم از دادگاه تقاضای این دو درخواست را نمود ویا اینکه در هر کدام از پرونده و دعاوی حقوقی کدامیک از این دو درخواست می تواند کارایی بیشتری داشته باشد تا با انتخاب سریع و درخواست آن از دادگاه هر چه سریعتر جلوی تضییع و از بین رفتن مال را گرفت.

تامین خواسته و دستور موقت در واقع دو سلاح در آیین دادرسی می باشند که با شناخت درست از آن می توان به احقاق حقوق هر چه بهتر مدعی پرداخت.بنابراین مساله حاضر در پی اینست که با بررسی تطبیقی دو قرار تامین خواسته ودستور موقت به مزایا و معایب هر کدام و نحوه درخواست وعمل کردن انها از دادگاه را خواستار شد.

 

۱-۲- نو آوری در تحقیق

به جهت پیچیدگی دستور موقت و تامین خواسته در ق.آ.د.م به جرأت می توان گفت پژوهش مستقلی که به تفسیراین موضوع پرداخته باشد صورت نگرفته است. اولین باری است که بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد. تا کنون در هیچ کتاب وپایان نامه ای به طور کلی به بحث دستور موقت و تامین خواسته پرداخته نشده است، فقط در چند کتاب ومقاله به صورت جزئی به بررسی این موضوع پرداخته است.

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

دستور موقت و تامین خواسته از چنان اهمیت وضرورتی برخوردار است که از مصادیق بارز و از حقوق طبیعی وذاتی وجزء لاینفک حیات بشری است که رعایت آن می تواند به اجرای عدالت کمک کند. تحقق این حقوق، در هر کشوری به درجه تمدن ومیزان پیشرفت و تحقق آرمانهای انسانی آن بستگی دارد.

ازاین نظر دادگاهها نمی توانند به طور مطلق وغیر موجه حقوق مزبور را از افراد جامعه سلب کند. ق.آ.د.م گامی بزرگ در ارائه برخی حقوق در زمینه دستور موقت و تامین خواسته پرداخته است که در این قانون شاکی و متهم دارای اختیاراتی است که به بیان آنها در پژوهش خود پرداخته می شود از این رو لازم است که تحلیلی براین موضوع صورت گیرد که این موضوع دارای چه نقاط قوت و ضعفی است.

۱-۵- اهداف تحقیق

۱_ نقد وبررسی دستور موقت و تامین خواسته در ق.آ.د.م.

۲_ شناخت نقاط قوت وضعف قانون نسبت به دستور موقت و تامین خواسته در دادگاه حقوقی.

۳- شناسایی روشهای حقوقی مؤثر برای استفاده از دستور موقت و تامین خواسته در دادگاه برای خواهان و خوانده (شاکی و متهم).

۱-۶- سوالات تحقیق

۱_ فلسفه پیش بینی دستور موقت و تامین خواسته چیست؟

۲_ آیا دستور موقت و تامین خواسته به معنای جانبداری از مدعی یا شاکی تلقی می شود؟

۳_آیا در نظام حقوقی ایران، حقوق پیش بینی شده برای مدعی(شاکی) ودفاع از خود در رابطه با دستور موقت و تامین خواسته با معیارهای یک دادرسی منصفانه انطباق دارد؟

۱-۷- فرضیه تحقیق

۱_ دستور موقت و تامین خواسته در راستای تحقق عدالت وجلوگیری از سوء استفاده خوانده علیه خواهان (متهم علیه شاکی) پیش بینی شده است .

۲_ دستور موقت و تامین خواسته به معنای جانبداری از  مدعی (شاکی) تلقی نمی شود بلکه به معنای اجرای صحیح قوانین در دفاع از مدعی (شاکی) می باشد.

۳_در نظام حقوقی ایران، حقوق پیش بینی شده برای مدعی (شاکی) در دستور موقت و تامین خواسته ودفاع ازمدعی (شاکی) با معیارهای یک دادرسی منصفانه انطباق دارد.

۱-۸- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش مانند اغلب پژوهش های علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است بنابراین در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی و سایت های اینترنتی و تمامی اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در هدف مورد نظر یاری می کند، مورد استفاده قرار  می گیرد.

برای دریافت متن کامل مقاله در قالب WORD روی دکمه خرید کلیک نمایید.

آموزش خرید مقالات
۱- محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
۲- بعد از انتخاب محصول خود ،  با زدن دکمه ” خرید ”  به صفحه بعد هدایت خواهید

۳- در این صفحه ایمیل و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید که به صورت مستقیم به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.
۴- محصول به صورت فایل word می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
۵- بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول برای شما نمایش داده خواهد شد.
۶- در صورتی که مقاله مورد نظر شما در سایت موجود نباشد میتوانید از طرق ایمیل به ادرس ۳law.20@gmail.com مقاله مورد نظر خود را سفارش دهید.

یا میتوانید مقالات مورد نظر خود را با مشخصات کامل شامل : موضوع مقاله , نام و نام خانوادگی , رشته و دانشگاه محل تحصیل به  شماره  زیر پیامک کنید که پس از بررسی توسط همکاران ما با شما تماس گرفته خواهد شد.

۰۹۱۷۵۰۵۸۱۱۰

۱۳۹۵-۰۳-۰۳
كد : 2030
وضعيت :‌موجود

مقالات پیشنهادی

تمامي مطالب درج شده در اين سايت آموزش و مطالعه می باشد و سايت مسوليتي در قبال محتواي مطالب بر عهده ندارد.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© حقوق سایت محفوظ است